THÔNG TƯ 07/2016/TT-BLĐTBXH NGÀY 15/5/2016

THÔNG TƯ 07/2016/TT-BLĐTBXH NGÀY 15/5/2016

THÔNG TƯ 07/2016/TT-BLĐTBXH NGÀY 15/5/2016

THÔNG TƯ 07/2016/TT-BLĐTBXH NGÀY 15/5/2016

THÔNG TƯ 07/2016/TT-BLĐTBXH NGÀY 15/5/2016
THÔNG TƯ 07/2016/TT-BLĐTBXH NGÀY 15/5/2016
Địa Chỉ 733 Xô Viết Nghệ Tĩnh, P.26, Q. Bình Thạnh, Tp. HCM; VP giao dịch: Số 1, Đường 14, Kp5, P. Hiệp Bình Chánh, Tp. Thủ Đức
Email antoanvsld@yahoo.com
Hotline 0909183994 - 0987482604

Công Ty CP Kiểm Định Và Huấn Luyện An Toàn Vệ Sinh Lao Động Tp.HCM (HOSITCO)

THÔNG TƯ 07/2016/TT-BLĐTBXH NGÀY 15/5/2016

Quy định một số nội dung tổ chức thực hiện công tác an toàn, vệ sinh lao động đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh

Căn cứ Luật an toàn, vệ sinh lao động ngày 25 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Nghị định số 106/2012/NĐ-CP ngày 20 tháng 12 năm 2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội;
Theo đề nghị của Cục trưởng Cục An toàn lao động,
Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định một số nội dung tổ chức thực hiện công tác an toàn, vệ sinh lao động đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh.
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
Thông tư này quy định việc tổ chức đánh giá nguy cơ rủi ro, tự kiểm tra, báo cáo, sơ kết, tổng kết về công tác an toàn, vệ sinh lao động đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh.
Điều 2. Đối tượng áp dụng
Thông tư này áp dụng đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh được quy định tại khoản 1 Điều 3 Luật an toàn, vệ sinh lao động.
  Điều 3. Tổ chức đánh giá nguy cơ rủi ro về an toàn, vệ sinh lao động
1. Đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh hoạt động trong các ngành nghề quy định tại Điều 8 Thông tư này, người sử dụng lao động áp dụng bắt buộc việc đánh giá nguy cơ rủi ro về an toàn, vệ sinh lao động và đưa vào trong nội quy, quy trình làm việc.
2. Việc đánh giá nguy cơ rủi ro về an toàn, vệ sinh lao động thực hiện vào các thời điểm sau đây:
a) Đánh giá lần đầu khi bắt đầu hoạt động sản xuất, kinh doanh;
b) Đánh giá định kỳ trong quá trình hoạt động sản xuất, kinh doanh ít nhất 01 lần trong một năm, trừ trường hợp pháp luật chuyên ngành có quy định khác. Thời điểm đánh giá định kỳ do người sử dụng lao động quyết định;
c) Đánh giá bổ sung khi thay đổi về nguyên vật liệu, công nghệ, tổ chức sản xuất, khi xảy ra tai nạn lao động, sự cố kỹ thuật gây mất an toàn, vệ sinh lao động nghiêm trọng.  
3. Việc đánh giá nguy cơ rủi ro về an toàn, vệ sinh lao động thực hiện theo các bước sau đây:
a) Lập kế hoạch đánh giá nguy cơ rủi ro về an toàn, vệ sinh lao động;
b) Triển khai đánh giá nguy cơ rủi ro về an toàn, vệ sinh lao động;
c) Tổng hợp kết quả đánh giá nguy cơ rủi ro về an toàn, vệ sinh lao động.
Điều 4. Lập kế hoạch đánh giá nguy cơ rủi ro về an toàn, vệ sinh lao động

 

Tải toàn bộ nội dung Thông tư 07/2016/TT-BLĐTBXH tại đây! 

Tin Liên Quan

THÔNG TƯ 07/2016/TT-BLĐTBXH NGÀY 15/5/2016

THÔNG TƯ 07/2016/TT-BLĐTBXH NGÀY 15/5/2016

THÔNG TƯ 07/2016/TT-BLĐTBXH NGÀY 15/5/2016

THÔNG TƯ 07/2016/TT-BLĐTBXH NGÀY 15/5/2016

THÔNG TƯ 07/2016/TT-BLĐTBXH NGÀY 15/5/2016
THÔNG TƯ 07/2016/TT-BLĐTBXH NGÀY 15/5/2016